رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

1396-1397

دانشگاه‌های برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشگاه تربیت مدرس 7 دانشگاه اصفهان
3 دانشگاه فردوسی مشهد 8 دانشگاه بوعلی سینا
4 دانشگاه شیراز 9 دانشگاه کاشان
5 دانشگاه تبریز 10 دانشگاه یاسوج
رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی شریف
2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اصفهان
2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
3 دانشگاه هنر تهران
4 دانشگاه هنر شیراز

1396-1397

دانشگاه‌های برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 8 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
5 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

1396-1397

پژوهشگاه‌های برتر

پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی

ادامه مطلب »

رتبه نام
1 پژوهشگاه دانشهای بنیادی
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
3 پژوهشگاه مواد و انرژی
4 پژوهشگاه رویان
5 پژوهشگاه صنعت نفت