خانه | سوالات متداول | درباره ما | تماس با ما | پست الکترونیک                    فارسی English
فهرست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال 94-1393
نوع دانشگاه: شاخص: روش شناسی
رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشینمره کل از 100شاخص پژوهشی از 100
1دانشگاه تهران
100
100
2دانشگاه تربيت مدرس
99.82
99.85
3دانشگاه شيراز
98.19
98.39
4دانشگاه فردوسي مشهد
97.35
97.51
5دانشگاه تبريز
88.82
89.66
6دانشگاه شهيد بهشتي
86.88
87.58
7دانشگاه اصفهان
76.87
77.56
8دانشگاه گيلان
71.51
72.06
9دانشگاه پيام نور
71.33
71.3
10دانشگاه شهيد با هنر کرمان
68.73
69.65
11دانشگاه رازي
66.06
66.9
12دانشگاه بوعلي سينا
64.08
63.47
13دانشگاه اروميه
58.88
60.02
14دانشگاه کاشان
57.02
55.95
15دانشگاه مازندران
56.81
57.17
16دانشگاه شهيد چمران اهواز
17دانشگاه يزد
18دانشگاه سمنان
19دانشگاه زنجان
20دانشگاه خوارزمي
21دانشگاه شاهد
22دانشگاه سيستان و بلوچستان
23دانشگاه اراک
24دانشگاه ياسوج
25دانشگاه کردستان
26دانشگاه الزهرا (س)
27دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
28دانشگاه محقق اردبيلي
29دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
30دانشگاه شهرکرد
31دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
32دانشگاه بيرجند
33دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
34دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
35دانشگاه خليج فارس
36دانشگاه دامغان
37دانشگاه لرستان
38دانشگاه ايلام
39دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
40دانشگاه علامه طباطبايي
41دانشگاه حکيم سبزواري
42دانشگاه زابل
43دانشگاه مراغه
44دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
45دانشگاه قم
46دانشگاه گلستان
47دانشگاه تفرش
48دانشگاه هرمزگان
49دانشگاه ملاير
50دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
51دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
52دانشگاه علم و فرهنگ
53دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
54دانشگاه فسا
55دانشگاه بجنورد
56دانشگاه امام صادق (ع)
57دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
58دانشگاه علوم انتظامي
59دانشگاه جهرم
60دانشگاه سلمان فارسي کازرون
61دانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادي
62دانشگاه افسري امام علي (ع)
63دانشگاه ولايت
Copyright 2016 - Islamic World Science Citation Center
All Right Reserved