خانه | سوالات متداول | درباره ما | تماس با ما | پست الکترونیک                    فارسی English
فهرست رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال 93-1392
نوع دانشگاه: شاخص: روش شناسی
رتبهنام دانشگاه یا موسسه ی پژوهشینمره کل از 100شاخص پژوهشی از 100
1دانشگاه تهران
100
100
2دانشگاه تربيت مدرس
99.85
99.85
3دانشگاه شيراز
98.14
98.12
4دانشگاه فردوسي مشهد
94.46
94.42
5دانشگاه شهيد بهشتي
90.15
90.21
6دانشگاه تبريز
86.58
86.59
7دانشگاه اصفهان
72.52
72.47
8دانشگاه گيلان
69.37
69.17
9دانشگاه شهيد با هنر کرمان
65.78
65.9
10دانشگاه پيام نور
64.96
64.49
11دانشگاه بوعلي سينا
64.23
64.21
12دانشگاه رازي
63.41
63.42
13دانشگاه اروميه
58.63
58.68
14دانشگاه مازندران
55.66
55.74
15دانشگاه کاشان
16دانشگاه شهيد چمران اهواز
17دانشگاه يزد
18دانشگاه صنعتي شاهرود
19دانشگاه سمنان
20دانشگاه زنجان
21دانشگاه سيستان و بلوچستان
22دانشگاه اراک
23دانشگاه محقق اردبيلي
24دانشگاه خوارزمي
25دانشگاه کردستان
26دانشگاه شاهد
27دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
28دانشگاه ياسوج
29دانشگاه شهرکرد
30دانشگاه الزهرا (س)
31دانشگاه تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
32دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
33دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
34دانشگاه دامغان
35دانشگاه بيرجند
36دانشگاه لرستان
37دانشگاه خليج فارس
38دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
39دانشگاه مراغه
40دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
41دانشگاه ايلام
42دانشگاه حکيم سبزواري
43دانشگاه هرمزگان
44دانشگاه گلستان
45دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
46دانشگاه قم
47دانشگاه تفرش
48دانشگاه ولي عصر(عج) رفسنجان
49دانشگاه علم و فرهنگ
50دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
51دانشگاه امام صادق (ع)
52دانشگاه بين المللي امام رضا(ع)
53دانشگاه جهرم
54دانشگاه اردکان
55دانشگاه افسري امام علي (ع)
56دانشگاه حضرت معصومه (س)
Copyright 2016 - Islamic World Science Citation Center
All Right Reserved