رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

1395-1396

دانشگاه‌های برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشگاه تربیت مدرس 7 دانشگاه اصفهان
3 دانشگاه شیراز 8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
4 دانشگاه فردوسی مشهد 9 دانشگاه کاشان
5 دانشگاه تبریز 10 دانشگاه بوعلی سینا
رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 دانشگاه صنعتی شریف
3 دانشگاه علم و صنعت ایران
4 دانشگاه صنعتی اصفهان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2 دانشگاه هنر اصفهان
3 دانشگاه هنر تهران
4 دانشگاه هنر شیراز

1395-1396

دانشگاه‌های برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

1395-1396

پژوهشگاه‌های برتر

پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی

ادامه مطلب »

رتبه نام
1 پژوهشگاه دانشهای بنیادی
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
3 پژوهشگاه رویان
4 پژوهشگاه مواد و انرژی
5 پژوهشگاه صنعت نفت

1393-1394

دانشگاه‌های برتر

دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل