رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران

1394-1395

10 دانشگاه برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه صنعتی شریف 6 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 7 دانشگاه صنعتی شیراز
3 دانشگاه علم و صنعت ایران 8 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4 دانشگاه صنعتی اصفهان 9 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 10 دانشگاه صنعتی سهند
رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه تهران 6 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشگاه تربیت مدرس 7 دانشگاه اصفهان
3 دانشگاه شیراز 8 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
4 دانشگاه فردوسی مشهد 9 دانشگاه بوعلی سینا
5 دانشگاه تبریز 10 دانشگاه کاشان
رتبه نام رتبه نام
1 پژوهشگاه دانشهای بنیادی 6 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 7 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
3 پژوهشگاه رویان 8 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
4 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 9 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
5 پژوهشگاه مواد و انرژی 10 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رتبه نام
1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2 دانشگاه هنر اصفهان
3 دانشگاه هنر تهران
4 دانشگاه هنر شیراز

1394-1395

10 دانشگاه برتر

دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

1393-1394

10 دانشگاه برتر

دانشگاه‌های آزاد اسلامی ایران

ادامه مطلب »

رتبه نام رتبه نام
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل